ویدیوها - فن سخن

قدرتمندترین ابزار تاثیرگذاری

                     
قدرتمندترین ابزار تاثیرگذاری

سخنرانی و صحبت در جلسات اداری

                     
سخنرانی و صحبت در جلسات اداری

گوش دادن موثر و همدلانه در انیمیشن Inside Out

                     
گوش دادن موثر و همدلانه در انیمیشن Inside Out

ارتباط انسانی هنر گمشده

                     
ارتباط انسانی هنر گمشده

پرسش و پاسخ در سخنرانی (وقتی پاسخ را نمی دانیم)

                     
پرسش و پاسخ در سخنرانی (وقتی پاسخ را نمی دانیم)

پرسش و پاسخ در سخنرانی (سوال بی ربط مخاطب)

                     
پرسش و پاسخ در سخنرانی (سوال بی ربط مخاطب)

پرسش و پاسخ در سخنرانی (سوء نیت مخاطب)

                     
پرسش و پاسخ در سخنرانی (سوء نیت مخاطب)

مهارت های ارتباطی چیست؟

                     
مهارت های ارتباطی چیست؟